ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກວ່າການແຕ່ງງານປາລະຫວ່າງຍິງແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາສິບປີ,ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢ່າງຫຼາຍຂອງການປະຊາຊົນແມ່ນຍັງນທະສັນຍາຂອງການແຕ່ງງານ

ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມທະວີການໂອກາດຂອງທ່ານໂດຍແມ່ນທ່ານຊອກຫາສໍາລັບການຂອງທ່ານໃນຊີວິດປະຈໍາວັນອີງຕາມການຂອງທ່ານທີ່ດີເລີດຄູ່ຮ່ວມງານ,ຫຼືໄປແລະບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫມ່ທີ່ຈະພະຍາຍາມ

About