submit


,ດາວິດ,ທ້ອງຖິ່ນ,ແລະດາວິດແບ່ງປັນບາງຮາປັດຈຸບັນໃນລະຫວ່າງທ້າຍອາທິດຂອງວັນທີສຸດທ້າຍເຫຼົ່ານີ້ ຈາກວັນຄືນລະດູອນ. ກ່ຽວກັບຂອງເຂົາເຈົ້າສຸດທ້າຍວັນທີຮ່ວມກັນ,ທ້ອງຖິ່ນແລະດາວິດພະຍາຍາມບາງແລະປຶກສາຫາລືຂອງເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຂອງສັຮ່ວມກັນ. ຫຼັງຈາກພິຈາລະທັງສາມພົວພັນ,ຖິ່ນທີ່ເລືອກດາວິດແລະຍິນດີທີ່ຈະອອກຈາກເກາະໄດ້ຮ່ວມກັນ. ຢູ່ທີ່ສຸດທ້າຍລ້າງພິນ,ສໍານກ່ຽວກັບດາວິດກ່ອນທີ່ເຂົາເລືອກທີ່ຈະອອກຈາກເກາະກັບທ້ອງຖິ່ນ. ເກມໂອ້ລົມກັບ ແລະດາວິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ແວ່ການເຈລະຈາທີ່ກ່ຽວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ດາວິໄບິ,ນາງຍັງເປັນຂົມກ່ຽວກັບການເຮັດແລະມີແວ່ເປັນຂັນຂອງນາງ. ກ່ຽວກັບຂອງເຂົາເຈົ້າສຸດທ້າຍຄືນວັນທີ,ເດວິ ຖິ່ແຕ່ເກມຄໍາຖາມປະເພດຂອງວພັນທີ່ນາງຕ້ອງກັບດາວິດ. ເກມ ເຂົ້າໄປໃນການຄິດການຂະຫມໍ້ໄຟແມ່ນດໍາເນີນການຢູ່ໃນເຮຮາເຫຼົ່ານີ້ ຈາກວັນຄືນລະດູອນ.

About